Yhteystiedot

Sisä-Savon perinneyhdistys ry
c/o Pirkko Annala
Kuopiontie 42
77700 Rautalampi
Puheenjohtaja
Pirkko Annala
Puh. 040 565 4245
pirkko.annala1(at)gmail.com

Sisä-Savon perinneyhdistyksen säännöt

Hyväksytty yhdistyksen perustamiskokouksessa 20.8.2009
Merkitty yhdistysrekisteriin 5.3.2010 numerolla 202.800

 

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

1. §    Yhdistyksen nimi on Sisä-Savon perinneyhdistys ja sen kotipaikka on Rautalammin kunta.
Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Sisä-Savon alueen.

 

YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

2. §    Yhdistyksen tarkoituksena on kartoittaa, kerätä, tallentaa ja järjestää sekä saattaa yleiseen käyttöön toiminta-alueeltaan elinkeinoelämään, yhdistystoimintaan ja muuhun kansalaistoimintaan liittyvää menneitten vuosien ja nykypäivän perinnettä.
Yhdistys toimii toimialueensa kotiseutuyhdistysten yhteistyöelimenä.  

3. §    Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää Sisä-Savon Perinnetietokeskusta, joka

 • kerää yritysten, yhdistysten ja muiden yhteisöjen sekä yksityisten asiakirjoja, valokuvia ja muuta kansanperinnettä- ylläpitää kotiseutuarkistoja
 • harjoittaa toimialallaan julkaisutoimintaa ja ylläpitää internetsivuja
 • järjestää näyttelyitä, kokouksia ja esitelmätilaisuuksia
 • järjestää opastettuja tutustumiskäyntejä perinnekohteisiin

Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentattua omaisuutta sekä järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja varainkeräyksiä.
Yhdistys voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

JÄSENYYS JA JÄSENMAKSUT

4. §    Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla

 • kunnat ja kaupungit
 • seurakunnat
 • toiminta-alueella toimivat rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt
 • yksityiset henkilöt

Yhdistyksellä voi olla kannatusjäseninä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyk-sen kokouksissa, mutta heillä on läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistys voi kutsua kunniajäsenikseen sen tarkoitusperien hyväksi ansiokkaasti toimineita henkilöitä.

5. §    Jäseneksi ottamisesta ja jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.   


6. §  
 Yhdistyksen jäsenet maksavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää
yhdistyksen syyskokous kummallekin jäsenryhmälle erikseen. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua yhdistykselle.
Jäsen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta vähintään kolmelta viimeksi kuluneelta vuodelta, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

7. §    Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi; kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo tarpeelliseksi taikka kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta määrätyn asian käsittelemiseksi kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen jäsenet kutsutaan kokoukseen vähintään 10 päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse lähetettävällä kokouskutsulla.
Yhdistyksen jäsen, joka haluaa saada esittämänsä asian kokouksessa käsiteltäväksi, tulee ilmoittaa asia hallitukselle syyskokouksen osalta syyskuun loppuun mennessä ja kevätkokouksen osalta helmikuun loppuun mennessä.

 

PÄÄTÖKSENTEKO

8. §    Yhdistyksen kokouksissa kullakin varsinaisella ja kunniajäsenellä jäsenellä on yksi ääni. Kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut lukuun ottamatta vaaleja, joissa tuloksen ratkaisee arpa.

KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

9. §     Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 4. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja vuosikertomus sekä tilintarkastajien lausunto,
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä,
 7. Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin tilinpäätös antaa aihetta.
 8. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.


10. §    Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa,
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys,
 4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 5. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta seuraavaksi vuodeksi,
 6. Päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkioista ja matkakorvauksista sekä tilin-tarkastajien palkkioista,
 7. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi vuodeksi,
 8. Päätetään hallituksen jäsenmäärä seuraavaksi vuodeksi
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet seuraavaksi vuodeksi,
 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi vuodeksi,
 11. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.HALLITUS

11. §    Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja vähintään 6 ja enintään 9 muuta jäsentä.

12. §    Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja ottaa itselleen sihteerin ja muut   toimihenkilöt.
 
13. §    Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi

14. §    Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta taikka kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

15. §    Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.  
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

16. §    Hallituksen kokouksissa on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

17. §     Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia erityisen tehtävän hoitamista varten.


TILIT

18. §    Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen allekirjoittama tilinpäätös vuosikertomuksineen on annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.  

 

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

19. §    Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

20. §    Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.  
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva asia.

21. §    Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.